تابلوفرش, تابلو فرش, سردرود, اتحادیه, دستباف, دستبافت

مدارک مورد نیاز جهت اخذ پروانه کسب


۱- کپی شناسنامه از تمامی صفحات (۴ برگ)
۲- کپی کارت ملی (پشت و رو – ۴ برگ)
۳- کپی پایان خدمت الکترونیکی یا معافیت از خدمت نظام وظیفه (پشت و رو – ۴ برگ)
۴- کپی مدرک تحصیلی (۱برگ)
۵- کپی کارت قالی بافی یا صنوف همگن (۱ برگ)
۶- کپی سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی(شماره دار رسمی – ۱ برگ)
۷- کپی تمامی قبوض محل کسب (۱ برگ)
۸- عکس رنگی جدید ۴×۳ (۱۴ قطعه) ۹- تکمیل فرمهای مربوط به اخذ پروانه (درمحل اتحادیه)


مدارک موردنیاز جهت صدور کارت قالی بافی و صنوف همگن


۱- چهار قطعه عکس رنگی جدید ۴×۳ با زمینه سفید (برای خواهران رعایت حجاب اسلامی الزامی است)
۲- اصل و کپی شناسنامه (در صورت داشتن توضیحات کپی از آن صفحه الزامیست) و اصل و کپی کارت ملی، اصل و کپی کارت پایان خدمت الکترونیکی یا معافیت از خدمت نظام وظیفه (کپی شناسنامه و کارت ملی و کارت پایان خدمت در یک صفحه A4 باشد)
۳- تکمیل فرمهای مربوط به صدور کارت(درمحل اتحادیه)
۴- اشتغال و فعالیت در امر قالیبافی و سایر حرف فرش دستباف


مدارک موردنیاز جهت تمدید کارت قالیبافی و صنوف همگن


۱- دو قطعه عکس رنگی جدید ۴×۳ با زمینه سفید (برای خواهران رعایت حجاب اسلامی الزامی است)
۲- اصل کارت قالی بافی یا صنوف همگن منقضی شده


مدارک مورد نیاز برای صدور کارت مهارت الکترونیکی


۱- دو قطعه عکس رنگی جدید ۴×۳ با زمینه سفید (برای خواهران رعایت حجاب اسلامی الزامی است)
۲- اصل کارت قالی بافی یا صنوف همگن منقضی شده

۱- دو قطعه عکس رنگی جدید ۴×۳ با زمینه سفید بدون عینک (برای خواهران رعایت حجاب اسلامی الزامی است)
۲- کپی شناسنامه، کارت ملی و کارت پایان خدمت خدمت الکترونیکی یا معافیت از خدمت نظام وظیفه در یک صفحه A4
۳- اصل کارت قالی بافی
۴- تکمیل فرمهای مربوط به فرم صلاحیت حرفه ای (درمحل اتحادیه)


مدارک مورد نیاز جهت اخذ کارت مباشرت


۱- کپی شناسنامه از تمامی صفحات (۴ برگ)
۲- کپی کارت ملی (پشت و رو – ۴ برگ)
۳- کپی پایان خدمت الکترونیکی یا معافیت از خدمت نظام وظیفه(پشت و رو ۴برگ)
۴- کپی کارت قالی بافی یا صنوف همگن (۱ برگ)
۵- عکس رنگی جدید ۴×۳ ۱۰ قطعه
۶- تکمیل فرمهای مربوط به اخذ کارت مباشرت (درمحل اتحادیه)


 

طراحی و اجرا توسط mehtari.ir